Werkbalans
Werkbalans

       Begeleiding op werkhervatting en herstel werkbalans

Heeft de medewerker klachten door werkomstandigheden, zijn er aanpassingsproblemen, stressklachten, heeft er een ingrijpende gebeurtenis plaats gevonden, is er intrapsychische disbalans, is er sprake van ongewenst gedrag, zijn er problemen in de privésituatie? Allerlei omstandigheden die tot verzuim kunnen  leiden en vragen om een adequate aanpak. Beter nog is het voorkómen van verzuim en preventief de werknemer versterken in de werkbalans.


In mijn aanpak wordt de werkgever procesmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. De samenwerkende arboprofessional wordt inhoudelijk op de hoogte gehouden en er kan ondersteuning geboden worden in het maken van een Periodieke Evaluatie of een Probleemanalyse en Advies. De gesprekken met werknemers zijn vertrouwelijk. De gesprekken kunnen plaats vinden bij de arbodienst of op locatie werkgever of bij de werknemer thuis bij bijzondere omstandigheden. Er wordt gewerkt op basis van consulttarief zonder bijkomende kosten.


Processtappen

 • Telefonische afstemming casus
 • Opdrachtbevestiging intakeconsult
 • Intake met werknemer
 • Afstemming met opdrachtgever over benodigd aantal consulten en doelformulering consulten
 • na ieder consult een procesmatige terugkoppeling naar werkgever
 • binnen de vertrouwelijkheidsafspraken met werknemer een beknopte inhoudelijke terugkoppeling naar werkgever
 • desgewenst een re-integratieadvies in afstemming met de arboprofessional
 • Procesmatige eindrapportage naar alle betrokkenen met inhoudelijke toevoeging in zoverre akkoord werknemer


  

 • Geen wachttijden
 • Duidelijke opdrachtafstemming
 • Geen onverwacht bijkomende kosten
 • Afgebakend traject
 • Nauwe samenwerking met arboprofessionals
 • Toepassing Wet Verbetering Poortwachter
 • Na ieder consult voortgangsrapportage aan verwijzer
 • Inhoudelijke eindrapportage

Instrumenten


Uitgangspunten