Peer review mediation

Peerreviewer voor de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)


Peerreview is het beoordelen door een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot of de door de professional aan de cliënt geleverde dienst voldoet aan het gemiddelde niveau dat van de professional mag worden verwacht.


Als Peerreviewer verricht ik in opdracht van de Stichting Kwaliteit Mediator (SKM) reviews om de kwaliteit van de bij de Mediators federatie Nederland (MfN) aangesloten mediators te toetsen. De MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel van mediation in Nederland. De MfN bevordert en borgt de kwaliteit van mediation en mediators en voorziet in een concreet kwaliteitssysteem. Met het inzetten van Peerreview beoogt de MfN een kwaliteitsverbetering met het oogmerk een professionele standaard in de beroepsgroep neer te zetten.


Ik voer zowel de Peerreview-1 als de Peerreview-2 uit. De Peerreview-1 wordt bij de eerste Peerreview uitgevoerd na inschrijving in het MfN-register. De Peerreview-2 vindt in navolging op de Peerreview-1 plaats na een overbruggingsperiode van minimaal 3 jaar. De Peerreview-2 is meer op reflectie van het functioneren van de mediator gericht waarbij de mediator een reflectieverslag dient te schrijven.


Klanttevredenheidsmeting

In de Peerreview wordt getoetst op schriftelijke klanttevredenheidsmeting. Daarbij wordt gesteld 'De mediator meet de klanttevredenheid/waardering van partijen over zijn/haar dienstverlening met als doel de dienstverlening zo mogelijk te verbeteren'. Daarbij wordt verwezen naar een model klanttevredenheidsmeting op de MfN website. Omdat er veel kritiek van mediators kwam op dit voorbeeldmodel is in opdracht van Result Mediation door mij een onderzoek uitgevoerd met als doel een kwaliteitsverbetering van de gestelde vragen. In een essay komen de resultaten terug van een literatuuronderzoek en een enquête onder 37 ervaren mediators. Klik op de afbeelding hiernaast op het essay te downloaden. Op het essay berust geen copyright.


Bewaartermijn dossiers

In de peerreview (2) is de stelling opgenomen dat de mediator op de hoogte is van de bewaartermijnen.

  • De fiscale bewaartermijn is 7 jaar (artikel 3:15i BW/52 AWR).
  • Inhoudelijke mediationdossiers minimaal 5 jaar (volgens de verjaringstermijn over aansprakelijkheidsstelling artikel 3:310, lid 1 BW).
  • Het is aan te bevelen dossiers gedurende 20 jaar te bewaren omdat in ieder geval na deze termijn de aansprakelijkheid is verjaard (artikel 3:310, lid 1 BW).

n.b. De bewaartermijnen dienen opgenomen te zijn in een privacyreglement conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Charles Luijten

COACH / BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERKER/VERTROUWENSPERSOON /MEDIATOR© Copyright. All Rights Reserved.