Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

en

Vertrouwenspersoon Integriteit


Iedereen heeft recht op een veilige werkplekVoor wie

Als LVV-registervertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ben ik er voor medewerkers die te maken hebben met zaken zoals pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. Als LVV-registervertrouwenspersoon Integriteit ben ik er voor medewerkers die te maken hebben met zaken van vermoedens van misstanden; zaken die schade doen aan de organisatie zoals diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag. Beide functies worden door mij gecombineerd. In een vertrouwelijk verkennend gesprek kan altijd besproken worden in hoeverre het ervaren gedrag valt onder bovengenoemde zaken.


Een bijkomende taak als vertrouwenspersoon is het ontwikkelen van beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit. Het meedenken met organisaties en het geven van advies zie ik als een belangrijke bijdrage om voor iedereen een veilige werkplek te bieden.


Vertrouwelijkheid

De klager of melder dient in vertrouwelijkheid een beroep te kunnen doen op mij als vertrouwenspersoon. Vertrouwelijkheid is een kernwaarde voor mij. In het hiernaast staande voorlichtingsfimpje wordt uitgelegd hoe het zit met de vertrouwelijkheid.


In de aanpak

Als vertrouwenspersoon treed ik op als ondersteuner voor de klager of de melder. Overigens heeft de aangeklaagde ook recht op veiligheid, zorgvuldigheid en ondersteuning vanuit de organisatie. Deze ondersteuning wordt dan echter niet geboden door mij als vertrouwenspersoon.

Bij een klacht of melding zal ik de mogelijkheden bespreken hoe de kwestie aan te pakken. Uitgangspunt is altijd een luisterend oor te bieden en vervolgens te bezien wat de cliënt wenst in de aanpak.  Daarbij ligt de keuze altijd bij de cliënt. Dit kan variëren tot ondersteuning om op eigen kracht de kwestie aan te pakken tot het bijstaan in een formele klachtenprocedure.


Uitgangspunt veilige werkplek

Bij ongewenst gedrag of het signaleren van een misstand gaat het enerzijds om de beleving en anderzijds om de feiten. Als het gedrag of de situatie door de ander als ongewenst ervaren wordt is het per definitie ongewenst. In overleg kan nader onderzocht worden wat nodig is om te zorgen voor een veilige werkplek. Het beleid van de organisatie dient er op gericht te zijn het ongewenst gedrag te stoppen dan wel een psycho-sociaal veilige werkomgeving te creëren en recht te doen aan de klager of melder. Kijk naar een voorlichtingsvideo over de vertrouwenspersoon van Van Oss & Partners waar ik mijn opleiding heb gevolgd. 


Volgens de wet

Op grond van de Arbowet en Wet Gelijke Behandeling is ieder bedrijf verplicht een beleid ongewenste omgangsvormen op te zetten in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting. Dit beleid werkt preventief - ter voorkoming van ongewenst gedrag, en curatief - beschermt werknemers in het geval zich ongewenst gedrag voordoet. Bij ongewenst gedrag gaat het om de beleving. 


Bedrijven met een omvang van 50 medewerkers (inclusief vrijwillgers en stagiaires) zijn verplicht een meldregeling integriteit in te stellen. Zie hiervoor

De meldregeling | Integriteit bevorderen | Huisvoorklokkenluiders


Met het opzetten van beleid en het aanbieden van een externe vertrouwenspersoon wordt de organisatie gesterkt en wordt invulling gegeven aan de voor ieder bedrijf met werknemers verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).


Arbeidsomstandighedenwet 1998 - publicatie staatsblad

Algemene wet gelijke behandeling

Arbeidsomstandighedenwet

Huis voor Klokkenluiders

Voorlichtingsvideo vertrouwenspersoon 

Voorlichtingsvideo Integriteitskwesties Huis voor Klokkenluiders 

Contact voor werknemers


Werknemers kunnen anoniem en in volstrekte vertrouwelijkheid contact met mij zoeken. Met de werkgever zijn afspraken gemaakt dat deze geanonimiseerde facturen ontvangt.Uitgangspunten

  • Voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties
  • De-escalerend beleid
  • De informele en formele route in de aanpak
  • Vertrouwelijkheid geborgd
  • Coaching van interne vertrouwenspersoon

Doe de check op beleidsvragen

Checklist beleid ongewenste omgangsvormen

Enquete Arbeidsomstandigheden TNO