Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Een psycho-sociale veilige werkomgeving stimuleert respectvolle omgang.

Op grond van de Arbowet en Wet Gelijke Behandeling is ieder bedrijf verplicht een beleid ongewenste omgangsvormen op te zetten in het kader van Psychosociale Arbeidsbelasting. Dit beleid werkt preventief - ter voorkoming van ongewenst gedrag, en curatief - beschermt werknemers in het geval zich ongewenst gedrag voordoet. Bij ongewenst gedrag gaat het om de beleving. Als het gedrag door de ander als ongewenst ervaren wordt is het per definitie ongewenst gedrag. Het beleid dient er op gericht te zijn het ongewenst gedrag te stoppen dan wel een psycho-sociaal veilige werkomgeving te creëren. De klager dient in strikte vertrouwelijkheid een beroep te kunnen doen op de vertrouwenspersoon.


Het kan zijn dat een kwestie zo gevoelig ligt, dat de klager geen gebruik wil maken van de interne vertrouwenspersoon. In dat geval moet een beroep gedaan kunnen worden op een extern vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon treedt op als ondersteuner voor de klager. Overigens kan de aangeklaagde ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon, maar dit is nooit dezelfde persoon als de vertrouwenspersoon van de klager in dezelfde kwestie. De externe vertrouwenspersoon zal met de klager (of aangeklaagde) mogelijkheden bespreken hoe de kwestie aan te pakken. Daarbij ligt de keuze altijd bij de cliënt. Dit kan variëren tot begeleiding om op eigen kracht de kwestie aan te pakken tot het bijstaan in een formele klachtenprocedure.


Met het opzetten van beleid en het aanbieden van een externe vertrouwenspersoon wordt de organisatie gesterkt en wordt invulling gegeven aan de voor ieder bedrijf met werknemers verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).


Wetgeving:
 


Uitgangspunten

  • De-escalerend beleid
  • De informele en formele route in de aanpak
  • Vertrouwelijkheid geborgd
  • Coaching van interne vertrouwenspersoon
  • Coaching van klachtencommissie

Contact voor werknemers


Werknemers kunnen anoniem en in volstrekte vertrouwelijkheid contact met mij zoeken. Met de werkgever zijn afspraken gemaakt dat deze geanonimiseerde facturen ontvangt.


Doe de check

Checklist beleid ongewenste omgangsvormen