Conflicthantering
 
 
 
A. Het heeft mijn voorkeur anderen de verantwoordelijkheid te laten nemen om het probleem op te lossen.
B. Ik probeer liever door te gaan op de punten waarover we het eens zijn, dan door te gaan over verschilpunten.
 
A. Ik zoek naar een compromisoplossing.
B. Ik probeer rekening te houden met de belangen van de ander en die van mijzelf.
 
A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Meestal hou ik meer rekening met de gevoelens van de ander, om de relatie in stand te houden.
 
A. Ik zoek naar een compromisoplossing.
B. Ik geef eerder mijn wensen op ten behoeve van de ander.
 
A. Ik vraag vaak de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.
B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.
 
A. Ik probeer te vermijden om het mijzelf onprettig te maken.
B. Ik probeer mijn standpunt af te dwingen.
 
A. Ik probeer het punt uit te stellen tot ik enige tijd gehad heb om er over na te denken.
B. Ik lever wat in als de ander dat ook doet.
 
A. Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Ik probeer alle belangen en geschilpunten boven tafel te krijgen.
 
A. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om me druk over te maken.
B. Ik span mij wel in om mijn zin te krijgen.
 
A. Ik ben vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.
B. Ik probeer een compromisoplossing te bereiken.
 
A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten boven tafel te krijgen.
B.Ik ben er op gericht de relatie in stand te houden en de ander niet te kwetsen.
 
A. Ik vermijd meestal standpunten die de situatie kunnen verergeren en ben geneigd mee te gaan met de ander.
B. Ik probeer niet overal gelijk in te krijgen en respecteer de standpunten van de ander..
 
A. Ik stel voor elkaar halverwege tegemoet te komen.
B. Ik blijf mijn standpunten voorleggen om gelijk te krijgen.
 
A. Ik ben er op gericht mijn gedachten te delen met de ander en de ander diens gedachten te vragen.
B. Ik ben er op gericht de ander te overtuigen van mijn standpunten.
 
A. Ik hou rekening met de gevoelens van de ander, ik wil de ander niet kwetsen.
B. Ik doe datgene wat nodig is om spanningen te vermijden.
 
A. Ik ben er op gericht de ander niet te kwetsen.
B. Ik probeer de ander te overtuigen van de voordelen van mijn standpunt.
 
A. Ik probeer datgene te doen om spanningen die niet nodig zijn te vermijden.
B. Ik ben vastberaden om te bereiken wat ik nodig vindt.
 
A. Als het de ander gelukkig maakt, laat ik hem zijn standpunten.
B. Ik laat de ander zijn standpunten als de ander mij mijn standpunten laat.
 
A. Ik probeer de belangen en geschilpunten direct boven tafel te krijgen.
B. Ik probeer het punt even uit te stellen tot ik enige tijd heb gehad om er over na te denken.
 
A. Ik probeer onze verschillen grondig door te nemen.
B. Ik probeer tot een redelijke verdeling te komen van wat goed is voor de ander en wat goed is voor mijzelf.
 
A. Ik probeer in een conflictsituatie rekening te houden met de wensen van de ander.
B. Ik ben er op gericht het probleem direct te bespreken.
 
A. Ik accepteer een standpunt dat tussen de ander en mij in ligt.
B. Ik probeer mijn standpunt voorop te stellen.
 
A. Meestal ben ik er op gericht mijn wensen voor elkaar te krijgen door met elkaar in overleg te gaan.
B. Ik laat het regelmatig aan anderen om de verantwoordelijkheid te nemen om het probleem op te lossen.
 
A. Als het standpunt voor de ander erg belangrijk voor hem is, probeer ik aan zijn wens tegemoet te komen.
B. Ik probeer de ander te overtuigen tot een middenweg te komen.
 
A. Ik probeer de ander te overtuigen van de logica en voordelen van mijn standpunt.
B. Bij tegengestelde belangen hou ik veelal rekening met de wensen van de ander.
 
A. Ik vind het goed elkaar om tot een oplossing te komen waarbij we allebei water bij de wijn doen.
B. Ik ben er op gericht een oplossing te vinden die goed is voor ons beiden.
 
A. Liever vermijd ik een standpunt dat tot tegenstellingen kan leiden.
B. Als het de ander gelukkig maakt, laat ik hem zijn standpunt.
 
A. Meestal probeer ik vast te houden aan datgene wat ik wil bereiken.
B. Ik vraag regelmatig de hulp van anderen bij het uitdenken van een oplossing.
 
A. Elkaar halfweg te ontmoeten is iets wat ik regelmatig voorstel.
B. Ik vind meningsverschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.
 
A. Ik ben er op gericht de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B. Ik ben er op gericht problemen bespreekbaar te maken om zo samen tot een oplossing te komen.
 
 
Werkbalans

       Conflictstijlen - de Thomas en Killmann test


Een conflict is te definiëren als een situatie waarbij twee of meer partijen doelen of aspiraties nastreven, belangen hebben of waarden voorstaan, die niet

met elkaar te verenigen zijn. Daarbij geldt dat als de één een conflict ervaart de ander dan per definitie deelgenoot is aan het conflict. Er zijn twee soorten

conflicten: zakelijke of taak-inhoudelijke conflicten die over niet-persoonlijke, materiële en structurele aspecten gaan en sociaal-emotionele conflicten.

Bij sociaal-emotionele conflicten gaat het om de beleving en de psychologische kant van het conflct. Daarbij kunnen waardeconflicten spelen zoals normen

in de relatie, opvattingen, morele standpunten, overtuigingen. Vaak spelen daarbij ook relationele conflicten met bijkomende emoties, communicatieve

patronen waarbij een negatieve spiraal ontstaat van een verslechterde relatie die negatieve gevolgen waardoor de relatie verder verslechterd wat weer

negatieve gevolgen heeft, enz.


Een conflict, gedefinieerd als een belangentegenstelling, kan in beginsel leuk en uitdagend zijn - een win-win situatie. Het verdiept de relatie waarbij

tegenpolen elkaar aantrekken. Bij escalatie kan echter een win-verlies-situatie optreden waarbij de één erop gericht is de ander onderuit te halen om er zelf beter van te worden. In deze fase wordt het moeilijker om zich in de ander te verplaatsen. Bij verdere escalatie kan een verlies-verlies situatie ontstaan. Daarbij is de één er op gericht de ander te gronde te richten, ook al is het schadelijk voor beiden; samen de afgrond in.


De Thomas en Killman test is ontwikkeld om je conflictstijl te leren kennen. Afhankelijk van de situatie is een bepaalde conflictstijl effectief.

De uitkomst van de test geeft een indicatie van jouw conflictstijl. De test in samenhang met andere onderzoeken zoals assertiviteitsonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek geeft inzicht over de effectiviteit van je conflictstijl en kan de communicatieve vaardigheden versterken. 


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.


Invulinstructie


    Kies per paar-bewering de bewering die het meest typerend is voor jouw gedrag of het dichtste bij jouw gedrag staat.

    Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de pagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht.