Rouw
Rouw

      Rouw


Verlies van een dierbare, verlies van inkomen, verlies van baan, verlies van gezondheid. Een ingrijpende verandering die om een nieuw evenwicht vraagt. Ieder rouwproces kent zijn kenmerkende fasen. Van ontkenning naar het integreren in een nieuw evenwicht. Het verder gaan zonder dat wat vanzelfsprekend aanwezig was. Daar voor kan ondersteuning om de weg vooruit te vinden het proces versnellen. Daar zijn soms praktische stappen voor nodig en soms is het juist goed even een stapje terug te nemen, de blik naar binnen te richten en zo geen fase over te slaan. Stagnerende rouw kan negatieve compensatie geven; lichamelijke spanningen, explosief afreageren, verbittering, het krampachtig vasthouden aan een situatie die er eigenlijk niet meer is. Reden te meer om signalen serieus te nemen, geen tijd te verliezen en ondersteuning te bieden.


Processtappen


 1. (Telefonisch) afstemmingsgesprek met werkgever
 2. Intakegesprek met werknemer
 3. Inschatting rouwfase en formuleren van gepast aanbod
 4. Bevestiging schriftelijke begeleidingsopdracht en omschreven doel naar werknemer en werkgever met tijdspad en aantal consulten


 • Na ieder consult een procesmatige terugkoppeling naar werkgever
 • Binnen de vertrouwelijkheidsafspraken met werknemer een beknopte terugkoppeling naar werkgever
 • Een re-integratieadvies in het geval van arbeidsongeschiktheid in afstemming met de arboprofessional
 • Procesmatige terugkoppeling naar alle betrokkenen met inhoudelijke toevoeging in zoverre akkoord werknemer  


Uitgangspunten

 • Passende begeleiding
 • Zo nodig doorverwijzing naar reguliere hulpverlening
 • Zo nodig overbrugging wachttijd reguliere hulpverlening
 • Strikt vertrouwelijk
 • Procesmatige rapportage


 • 4 dimensionele klachtenlijst (4DKL)


 • Rouwvragenlijst


 • Praktische ondersteuning


 • Omgevingsinventarisatie


 • Zingevingsreflectie


 • Advies werkgeverInstrumenten