Schulden
Geld in een web van schuldeisers

       Schulden


Veel mensen hebben schulden die overzichtelijk en aflosbaar zijn binnen het besteedbare budget. Schulden kunnen echter uit de hand lopen als de bestedingsruimte door omstandigheden terugloopt. Zo kan er sprake zijn van overbestedingsschulden - het op te grote voet leven, aanpassingsschulden - door terugval inkomen, scheiding, vermindering loon door ziekte, overlevingschulden - door omstandigheden te hoge vaste lasten, of compensatieschulden - verslavingsproblematiek, psychische problemen. Werkgevers worden soms geconfronteerd met loonbeslagen waar uitvoering aan gegeven moet worden. De werknemer kan zich schamen voor de situatie. Psychische spanning en dreigende arbeidsongeschiktheid ligt op de loer.


Schuldhulpverlening is tijdrovend en complex. De oplossing kan liggen in budgetbeheer, schuldsanering, oplossingen op maat. Veel gemeenten bieden schuldhulpverlening en dat is ook meestal de aangewezen weg. Echter deze weg vinden vraagt coaching. Coaching bij schuldproblematiek in werksituaties is het stapsgewijs begeleiden van de werknemer naar de juiste hulpverleningskanalen of het aanpakken van de gedragscomponent in de opbouw van de schuldproblematiek met een afgebakend coachingstraject. Soms is vervolgondersteuning vanuit de reguliere hulpverlening nodig.


Met het aanpakken van de schuldproblematiek laat de werkgever haar sociale gezicht zien, de werknemer krijgt hoop en de negatieve spiraal (een kleine schuld kan zomaar vertienvoudigen door incassokosten) wordt doorbroken.Processtappen


 1. (Telefonisch) afstemmingsgesprek met werkgever
 2. Intakegesprek met werknemer en voor zover nodig de betrokken omgeving
 3. Inschatting complexiteit schuldproblematiek en formuleren van gepast aanbod
 4. Bevestiging schriftelijke begeleidingsopdracht en omschreven doel naar werknemer en werkgever met tijdspad en aantal conculten


 • Na ieder consult een procesmatige terugkoppeling naar werkgever
 • Binnen de vertrouwelijkheidsafspraken met werknemer een beknopte terugkoppeling naar werkgever
 • Een re-integratieadvies in het geval van arbeidsongeschiktheid in afstemming met de arboprofessional
 • Procesmatige terugkoppeling naar alle betrokkenen met inhoudelijke toevoeging in zoverre akkoord werknemer  

 • Begeleiding op maat
 • Coaching naar geëigende hulpverlening
 • Advies naar werknemer en werkgever op mogelijkheden budgetbeheer
 • Strikt vertrouwelijk
 • Procesmatige rapportage

Instrumenten


 • Inventarisatie schulden


 • Zelfredzaamheidsonderzoek


 • Sociaal kader onderzoek


 • Plan van aanpak


 • Bemiddeling naar hulpverlening


 • Preventieadvies


 • Voorbereiding Wet Schuldsanering Natuurlijke


         Personen (WSNP)
Uitgangspunten